Majsazcuhsai couh

okcih Wikipedia
Majsazcuhsai couh(Vahyingh:Massachusetts) dwg aen couh Meijgoz, youq baih doengbaek guek neix, dwg dingz Sinh Yinghgwzlanz ndeu.
Majsazcuhsai couh

Lizsij[gaij | 编辑源代码]

Majsazcuhsai bonjlaiz dwg mingzcoh bouhloz Yindian, eiqsei dwg “aen dieg ndoi laux lai”. Gij vunz Yinghgoz ceiq gonq youq 1620 nienz daengz Plymouth.

Mboujnanz youh miz cinggyauduz daeuj dieg neix, leab baenz Majsazcuhsai haijvanh cizminz gunghswh.

1775年 nienz 2 nyied 9 hauh,Yinghgoz gozvei gangj Majsazcuhsai fatseng cauqfanj, ban bing gaemhgaj.

1788 nienz 2 nyied 6 hauh ndaej Meijgoz yenfaz nyinhdoengz.

Fazliz caeuq cwngfuj[gaij | 编辑源代码]

Baihrog Liencanh[gaij | 编辑源代码]

模板:Massachusetts 模板:United States