Massachusetts

okcih Wikipedia

Couh MajsazcuhsaiVahyingh: Massachusetts) dwg aen couh youq baihdoengbaek Meijgoz ndeu, de hix dwg Yinghgwzlanz Moq ndawde aen bouhfaenh ndeu.

Majsazcuhsai couh

Lizsij[gaij | 编辑源代码]

Majsazcuhsai bonjlaiz dwg mingzcoh bouhloz Yindian, eiqsei dwg “aen dieg ndoi laux lai”. Gij vunz Yinghgoz ceiq gonq youq 1620 nienz daengz Plymouth.

Mboujnanz youh miz cinggyauduz daeuj dieg neix, leab baenz Majsazcuhsai haijvanh cizminz gunghswh.

1775年 nienz 2 nyied 9 hauh,Yinghgoz gozvei gangj Majsazcuhsai fatseng cauqfanj, ban bing gaemhgaj.

1788 nienz 2 nyied 6 hauh ndaej Meijgoz yenfaz nyinhdoengz.

Faplwd caeuq cwngfuj[gaij | 编辑源代码]

Lienzciep Baihrog[gaij | 编辑源代码]

模板:Massachusetts 模板:United States