Mak

okcih Wikipedia
Mak

Mak dwg cunj cizvuz,miz manghgoj、makmaenj、makdauz、gyoij、makleiz、maknganx、laehcei、sanhcah、makdoengj、makgam、makbug、bohloz、bizbaz、makmoed、makmoiz、maklaeq、makit、lwgndae、makgai、moeggva、sihgvah、yienggva daengj.