Maxgai

okcih Wikipedia
Diuq bae DazzaeuhRa
Maxgai

Maxgai, lij heuh BouxmaxgaiHekgya, dwg aen nga Bouxgun. Cujyau youq vaznamz gak swngj. Maxgai seiq couh dwg Moizcouh、Gancouh、Dinghcouh、Veicouh. Fuzgen Ningzva Sigbiz deng heuh guh diwgcoh Hekgya.