Maxgai

okcih Wikipedia
Maxgai

Maxgai, lij heuh BouxmaxgaiHekgya, dwg aen nga Bouxgun. Cujyau youq vaznamz gak swngj. Maxgai seiq couh dwg Moizcouh、Gancouh、Dinghcouh、Veicouh. Fuzgen Ningzva Sigbiz deng heuh guh diwgcoh Hekgya.