Minzcuj

okcih Wikipedia

Minzcuj (民主), daibyauj youz yinzminz dungjci. Minzcuj baeznaengz deng gyoengqvunz caueq gvajdaeuz cwngci、dogcaiz dungjci doxbeij, youq laj cungj cidu ngeih neix, cwngci gienzleih caebcomz youq siujsoq vunz, mboujmiz minzcuj.