Muhamed

okcih Wikipedia

Muhammad, dwg boux leabbaenz Yihswhlanzgyau. Seng youq Maigya youq bi 570 , dai youq Maidina youq bi 632. Daqlij de doengj'it bouhloh Ahlahboz.