Namzgigcouh

okcih Wikipedia
Diuq bae DazzaeuhRa
Southern Hemi Antarctica.png

Namzgigcouh youq digiuz baihnamz,youq henz Nanzcizgig.De youq digiuz Namzbuenqgiuz nanzgiggih baihndaw,ceng mbouj geij lai youq Namgiggien ceiq namz,deng Namzgigyangz homh

.Gijgvangq de dwg 1.4 ik km² (5.4 bakfanh sq mi),baiz daih haj.Iekliengh 98% Namzgigcouh deng naehang goeb, na cijbingz de 1.6km.