Neimungzguj Swcigih

okcih Wikipedia
Diuq bae DazzaeuhRa
Neimungzguj Swcigih

Neimungzguj Swcigih dwg aen swcigih Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz. Soujfuj dwg Hohhot (Huhhozhaudwh).


Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz
Swngj  : Anhveih • Fuzgen • Ganhsu • Gvangjdungh • Gveicouh • Haijnanz • Huznanz • Hwzlungzgyangh • Hoznanz • Hozbaek • Huzbaek • Gyanghsuh • Gyanghsih • Gizlinz • Cinhhaij • Sanjsih • Sanhdungh • Sanhsih • Sanhdungh • Laeuzningz • Swconh • Yinznanz • Cezgyangh • Daizvanh Gozgiz

Gozveih
Swcigih  : Gvangjsih • Neimungzguj • Ningzha • Sinhgyangh • Sihcang
sohguenjsi  : Baekging • Cungzcing • Sanghaij • Dienhginh
Daegbied hingzcwnggih  : Yanghgangj • Aumwnz