Ngaenz

okcih Wikipedia
Diuq bae DazzaeuhRa
Fueng'vih ngaenz youq yienzsoq cou'geizbiuj.
Ngaenz.

Ngaenz dwg cungj gimsug ndeu.