Ngaenzhangz

okcih Wikipedia
NgaenzhangzVahgvangjdungh:ngan4 hong4 , Sawgun銀行), lij heuh YinzhangzVahbujdungh:Yín háng), dwg aen ginhyungz gihgou(金融機構) ndeu, cujyau bang gyoengvunz cawqleix gij yezvu romcienz, daigvanj, geiq cienz daengj[1].
Ngaenzhangz
Ngaenzhangz

Doeg Wnq[gaij | 编辑源代码]

Vwnzyen Doiqciuq[gaij | 编辑源代码]

  1. United Dominions Trust Ltd v Kirkwood, 1966, English Court of Appeal, 2 QB 431).

Baihrog Lienzcanh[gaij | 编辑源代码]