Rieng

okcih Wikipedia
Rieng

Diuz riengSawndip:𭯢,Sawgun:尾),lij heuh hang,dwg aen boufaenh youq ndangdaej baihlaeng mbangj di doenghduz ndeu.