Roeggyaeujhau

okcih Wikipedia
Roeggyaeujhau

Roeggyaeujhau, lij heuh roegdohgyaeuj, dwg cungj duzroeg ndeu.