Seiqgyaiq Baihsae

okcih Wikipedia
Seiqgyaiq Baihsae(Saeklamz)

Seiqgyaiq BaihsaeSawndip:世界𡍹西),mbangjbaez hix heuhguh Saefueng seiqgyaiq(西方世界)、Guekgya Saefueng(國家西方)、Biengz Saefueng(伻西方)、 Vwnzmingz Saefueng(文明西方)、 caeuq Sihyangz / Saeyiengz(西洋)。De youq ciengzhab mbouj doengz caeuq mwh mbouj doengz miz dingyi mbouj doengz,cujyau baudaengz guekgya youq OuhcouhBwzmeijcouh caeuq Dayangzcouh。Guekgya neix youq fuengmienh vwnzva gig doxlumj,hoeng youq gwnz deihleix mbouj itdingh youq baihsae giuznamh,lumjbaenz Audaliya caeuq Sinhsihlanz