Siujmij

okcih Wikipedia
Siujmij

Siujmij(小米), dwg Cungguek aen gunghswh ndeu, fucwz cauhguh soujgih. De youq 2010 nienz laebbaenz.