Vah Dwzgoz

okcih Wikipedia
跳到导航 跳到搜索

Vah Dwzgoz dwg cungj vah Yin-ouh Yijhaeh Rwwjman Yijcuz. Miz 1 ik lai boux yungh guh vahcoh. Caieq gonq youq Dwzgoz、Audiliz、Luzsenhbauj dengj digih sawjyungh. Vah Dwzgoz youq gwz fapvah dwg "vah utciet", cujyau baengh bienqvaq sawcingz, mbouj dwg baengh yijhiq、sawhaw. Sawmingz faen sam aen sing, miz faen dan fuk soq.