Vah Swahili

okcih Wikipedia

Vah Swahili dwg cungj Vah Bantu, hix dwg vah guenfueng Danjsanghnizya. Miz 5500 fan lai boux yungh vah neix. 1728 nienz Vah Swahili couh haihij yungh Ahlahboz Cihmeh bingqsij. 19 sigi gaij yungh Lahdingh Cihmeh bingqsij. Youq ndaw Vah Swahili miz loengxsoeng sawciq Vah Ahlahboz.

Sawmingz Vah Swahili faen geij cungj, gij feandingz neix youz cehhwnj byaujyen okdaeuj. Aenq Meinhof heahdoengj, youq ndaw Vah Bantu ceiq lai miz 22 cungj feandingz. Youq ndaw Vah Swahili miz 15 cungj. m-, wa- byauj vunzlajmbwn. ku- byauj sawdoengh mboujdinghsik.