Vahcoj

okcih Wikipedia

VahcojSawndip吪𱑲Sawgun:母語),dwg vah boux vunz ceiq caeux doxraen、 gipngw caeuq gaem haenx。

Ngoenz Vahcoj Gozci youq Audaliya

Doeg wnq[gaij | 编辑源代码]