Vahnizbozwj

okcih Wikipedia

Vahnizbozwj (नेपाली) gvi Yindu-yajlizan yijcih, youq doengh dieg Nizbozwj、Buzdanh、Yindu caeuq Mienjdienh sawjyungh. De dwg vah guenfueng Nizbozwj. Gij vunz Nizbozwj iek itbuenq dawz Vahnizbozwj guh vahcoj, vunz gaeqlw dawz de guh vah daih'ngeih. Youq Uttaranchal caeuq Himachal bangh caemh miz vunz yungh vahnizbozwj.

Youq lajbuenqyieb 19 seiqgij okyien le doengh bouhsaw vwnzyoz sawnizbozwj. Baugvaq 《Adhyatma Ramayana》(Sundarananda Bara, 1833)、《Birsikka》(gojgaeq lajmbanj). Bhanubhakta fanhig le 《Ramayana》. 《Swnging》 caemh fanhig baenz sawnizbozwj.