Bhutan

okcih Wikipedia

Bhutan lij heuh Budanh dwg aen guekgya youq Yacouh. Soujduh de dwg Thimphu.