Yacouh

okcih Wikipedia
Diuq bae DazzaeuhRa
thumg

Yacouh dwg daihcouh digiuz, vunz ceiq lai, gijgvangq ceiq hung. De miz 60% vunz biengz, gueb 8.6% digiuz biujmienh. De cujyau youq Doengbuenqiuz caeuq Baekbuenqiuz.