Daigoz

okcih Wikipedia

Thäi (Vahdai: ประเทศไทย , 泰国 , Thailand) dwg aen'biengz yacouh. Soujduh de dwg Bangkok. Vunz Mwnghdaeh (泰国) dwg beixnuengx bouxcuengh.Gyongqde bae baihde youq 1000 bi gonq.

yieb vuengx[gaij | 编辑源代码]