Vladimir Nabokov

okcih Wikipedia
Vladimir Nabokov (1973)

Vladimir Nabokov(Sawiekguek:Владимир Владимирович Набоков,Sawyinghguek:Vladimir Vladimirovich Nabokov,1899 nienz 4 nyied 23 hauh - 1977nienz 7 nyied 2 hauh), Meijguek cozgya、vwnzdijgya、bihbingzgya、canghhoiz、seiyinz、gyausou caeuq mbajhaggya. 1899 nienz seng youq ieklozswh Swn beijdaekbauj. De dauz liz guekcoj gij seiz, yungh sawiekguek sij le haujlai sawcuenh. De dih daibyaujcoz dwg 《Lolita》. De caemh yenzgiu hagduznengz caeuq geizciengh lajbiengz.

Bonj saw Nabokov youq 1955 nienz sij 《Lolita》, gwn haenh lailai. 作者之後发表的英文小说《普寧》、《微暗的火》、《阿達》,这些作品展现了納波科夫对于咬文嚼字以及细节描写的钟爱。納博科夫的聲譽在晚年達到頂峰,被譽為“當代小說之王”。

传记[gaij | 编辑源代码]

弗拉基米爾·納博科夫是弗拉基米爾·德米特里耶維奇·納博科夫和他的妻子艾伦娜所生的,是家中的长子。弗拉基米爾·納博科夫出生在当时地位显赫并且富有的家庭。他的孩童时代在圣彼得堡度过。弗拉基米爾·納波科夫的家庭使用着三种语言俄语英语法语,所以納博科夫在孩童时代就能通晓三种语言。

1917年俄国二月革命爆发,弗拉基米爾·納博科夫一家离开苏联,前往克里米亚,他们在那里住了18个月。在克里米亚白军起义失败之后,納波科夫一家离开苏联前往欧洲西部开始背井离乡的生活。在1919年从俄国移民之后,納博科夫一家在英国定居,納博科夫成为剑桥大学三一学院的一名学生,有计划地学习斯拉夫语罗曼语

在1922年,納博科夫的父亲在德国柏林被俄罗斯君主制主义份子刺杀,原因是他尽力掩护了他们真正的目标——Pavel Milyukov,一位拥护宪法的在野党领袖。这一关于错误认知而导致误杀的情节,反反复复出现于作者的小说中,尤其是当角色因为误解而被暴力杀害时。例如,在《微暗的火》中,约翰·席德被错认为是Zembla之王而被刺杀。6月,纳博科夫接受剑桥法文与俄文学位,并迁往柏林与家人同住,以私人教授英语、法语、网球、拳击等维生。

1923年,纳博科夫母亲偕妹叶莲娜移居布拉格,以V.D.Nabokov孀妇身份接受政府抚恤金。5月8日,纳博科夫于柏林一慈善化装舞会上,初识犹太律师之女薇拉(Vera Slonim),两人在1925年于柏林成婚。1929年,纳博科夫偕妻赴巴黎;1934年他们的儿子德米特里出世;1937年,纳博科夫与薇拉移居巴黎,以避日渐蔓延的纳粹祸乱。

在欧洲生活的这些年里,纳博科夫出版小说《瑪麗》、《王、后、傑克》、《防守》、《眼睛》、《荣耀》、《黑暗中的笑声》、《天赋》、《斩首之邀》、《天賦》,并发表和出版了一些翻译作品、诗集、诗剧和剧本。剧本《事件》与《华尔兹发明》在巴黎以俄语上演。

1940,纳博科夫一家搭“Champlain”轮赴美。1941年在纽约博物馆工作;1942年,任哈佛大学“比较动物学博物馆”研究员,每周三日于威斯利学院教授俄文。1945年,纳博科夫与薇拉成为美国公民;1948年,任康奈尔大学俄国与欧洲文学教授;1952年,任哈佛大学斯拉夫语文客座教授。这期间,他出版了《塞巴斯蒂安-奈特的真实生活》、《尼古拉-果戈里》、《俄国三诗人》、《庶出的標誌》、《故事九则》、《确证》等书。

1955年,《洛丽塔》遭四家美国出版社拒绝后,由巴黎之Olympia Press出版。1958年,《洛丽塔》在美国出版。这期间,他还出版了《菲雅尔塔的春天》、《普宁》、《纳博科夫十三篇》,并与独子德米特里合译出版莱蒙托夫小说《当代英雄》。

出生日期[gaij | 编辑源代码]

弗拉基米爾·納博科夫的出生日期按照俄罗斯儒略历的计算方法是1899年4月10日,公历算法是在1899年4月22日比儒略历的计算方法相差了12天。一些来源错误的计算出他的出生日期是1899年4月23日,与1899年4月10日造成了13天的差异。

昆虫学[gaij | 编辑源代码]

納博科夫在昆蟲學上的成就同樣令人矚目。他將很多業餘時間都花在蝴蝶上,納博科夫自己不会開車,每次外出捕捉蝴蝶時,都是由妻子Véra載他。為追逐一隻蝴蝶,他們可以跋涉十幾英里。他對捕獲的蝴蝶進行分類,並仔細地用顯微鏡觀察。在1940年代,他還出任了哈佛大學比較動物學博物館鱗翅目部的負責人,負責組織標本收集。[1]不過由於納博科夫是自學成才的學者,當他在世時,不少專業的鱗翅目學家都對其研究成果不以為然。

納博科夫主攻的是灰蝶中的一支,他認為這種灰蝶是在數百萬年前從西伯利亞白令海峽遷徙至美洲大陸的,即由阿拉斯加飛越千山萬水到達智利。他於1945年公佈了這一結論,稱這種灰蝶有過五次大遷徙,並將其在美洲大陸的分佈區域形容為一隻“大馬蹄”,但遭到了學界的尖銳批評。2011年1月英國皇家學會宣布,學者們經過為期十年的基因研究,證實納博科夫的研究成果具有充足的科學依據,並認為他對灰蝶分類系統的完善做出了“重大貢獻”。[1] [2]

作品列表[gaij | 编辑源代码]

(以最新譯本及版權持有方爲準)

 • 瑪麗》(上海譯文)
 • 《王、后、傑克》(上海譯文)
 • 《防守》(上海譯文)
 • 《眼睛》(上海譯文)
 • 《黑暗中的笑聲》(上海譯文)
 • 《絕望》(上海譯文)
 • 斩首之邀》(上海譯文)
 • 《塞巴斯蒂安‧奈特的真實生活》(上海譯文)
 • 洛麗塔》(上海譯文)
 • 《洛麗塔:電影劇本》(上海譯文)
 • 普宁》(上海譯文)
 • 微暗的火》(上海譯文)
 • 透明》(上海譯文)
 • 《說吧,記憶》(上海譯文)
 • 《魔法師》(上海譯文)
 • 《洛麗塔:電影劇本》(上海譯文)
 • 《看那些小丑!》(上海譯文)
 • 《菲雅爾塔的春天》等所有短篇集(上海譯文)
 • 《天賦》(譯林
 • 劳拉的原型》(上海九久)
 • 阿达》(上海九久)
 • 《庶出的標誌》(上海九久)
 • 《光榮》(上海九久)
 • 《獨抒己見·納博科夫訪談錄》(上海九久)
 • 《文學講稿》(上海三聯書店
 • 《堂吉訶德講稿》(上海三聯書店)
 • 《俄羅斯文學講稿》(上海三聯書店)
 • 《尼古拉·果戈理》(上海貝貝特)

資料來源[gaij | 编辑源代码]

外部连接[gaij | 编辑源代码]