Vujhan

okcih Wikipedia
Diuq bae DazzaeuhRa
武汉市
Wuhan montage.png
cwngfuj diegcap Gyangh'anq Gih
Siveij sawgeiq Yangz Sungh
Sicangj Ruenz Cwngzfat
Gijgvangq 8,494 bingzfueng goengleix[1]
haeujvunz(2007)[2]
- 总人口
- 非农业人口
- 农业人口

8,282,137
5,286,248
2,995,889

GDP(2008年)[3]
- cungjsoq

¥3,960 ik maenz
baiz daih 7 vih(2005 nienz)[4]
Caegcwng daengjgiz Fuqsengjgiz cwngzsi
Vah Vah Vujhan
Si Va vamoiz
Si Faex Suijsa
Youzcwng bienmax 430000
Denva Gihhauh 027
Ci baizciuq Eq A
Wuhan in Hubei.png
Vih Vujhan youq huzbaek sengj
Wuhan location.png
Vih Vujhan youq Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz

Vujhan Si (武汉市) dwg Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz Huzbaez Sengj sengjvei,dwg vacungh digih ceiq hung cwngzsi,dahcangzgyangh cungqlaj baih daegdaih cwngzsi.Dahcangzgyangh caeuq dahnga de—hanjsuij doenggvaq sigih,sam faen Vujhan,baenz Vujcang,Hanyangz,Hankouj sam cinq.Dangciuz bouxsei Lij Beg gaenq youq dieg neix sij gvaq seigawq neix:"gwnz laeuz henjhag ci yawhdig,Ngux nied Gyanghcwngz loenq vamoiz" ,ndigah Vujhan hix heuhguh "Gyangcwngz"

Buenyungh[gaij | 编辑源代码]