Yenzgyaucijcujyi

okcih Wikipedia
跳到导航 跳到搜索

Mbangj coenggyau ginzdij sawqdoz baema yenzcug sinyangj dih yindung. Goengqde Nyinhnaeuz youq ciuhgyawj okyienh dih swyouzcujyi saenzyoz hawj sinyangj seiqsugva, bienliz le sinyangj dih bonjcaet. Vihneix gyoengde daezcang doiq gihbwnj sawging guh cihmienh gaijnaeuz, lij saenq gij gaijnaeuz wngdang deng yungh youq sevei、gingci、cwngci dengj gak aen fuengmienh.