Yienz

okcih Wikipedia
Diuq bae DazzaeuhRa
Fueng'vih Yienz youq yienzsoq cou'geizbiuj.
Yienz

Yienz, lij heuh yenz, dwg cungj gimsug ndeu.