Yindugyau

okcih Wikipedia
Yindugyau

YindugyauSawgun:印度教) roxnaeuz Gyauq Yaenq Doh,dwg aen cunghgyau youq Yindu caeuq seiqgyaiq ndeu,de miz 10.5 ik vunz saenq,dan miz noix gvaq Gihduzgyau caeuq Yihswhlanzgyau

Haeujvunz[gaij | 编辑源代码]

Doeg wnq[gaij | 编辑源代码]