Yinzconh

okcih Wikipedia
Fueng'vih Yinzconh youq Ningzha Veizcuz Swcigih, Cunghgoz.

Yinzconh Si (Sawgun: 银川市) dwg aen hawsingz youq baih saebaek Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz, de dwg soujfuj Ningzha Veizcuz Swcigih.