Yiswhfazlah

okcih Wikipedia
vuenhyingz biuhdaez

Yiswhfazlah (Tajik: Исфара, Persian: اسفره) dwg aen si Sughd sengj, Baek Dazgizgwzswhdanj, youq Gizwjgizswhswhdanj gaenlaenz. Vunz de dwg 40,600 (2008 est.) Si neix dwg soujfuj Isfara gih. [1]

Lizsij[gaij | 编辑源代码]

Yiswhfazlahdwg Cunghya gujcinq, aen mingz daih'it dwg Asbara. Youq 10 seiqgeih lisij couh miz geiqsij, seizneix de dwg candienj youqgaenj Raen Baengzsei. Seizneix de couh miz lingzmoq--Hazrati Shoh Lingz[2], de dwg yungq faex deu baenz, neix deg caenhmiz it laeh youq cunghya. Daengz 11 caeuq 12 seiqgeiq de gaenq miz ginghci fanzyungz. Babur (1482-1530) cijdingh Isfara guh cinq cujyaoqgih neix. 16 seiqgeiq, youq Isfara caux le daihbuek gunghgungq caepcaeq, huetdoengz cinghcaencaeh caeuq medreseh. 17 seiqgeiq, Isfara bienqbaenz Kokand Khanate sujdi.

Deihleix[gaij | 编辑源代码]

Vih Yiswhfazlah ap Dazgizgwzswhdanj, Vuhswhbezgwzswhdanj caeuq Gizwjgizswhswhdanj gapgyaiq cawq, Haijbaz 863 meij,gijgvangq miz 832 bingzfueng goengleix.

Gyaeujvunz[gaij | 编辑源代码]

Buenhlai vunz Isfara dwg Tajik.

Bi Vunz daengj
1989 34,500 gyoepsuenq
2000 37,000 gyoepsuenq
2008 40,600 gvaqguj[1]

Ginghci[gaij | 编辑源代码]

Bouq caz Yiswhfazlah

Daih'iek 20 aen gunghswh swnghcanj denciq seqbae, vaqyoz canjbinj, caepcaeq caizliuh caeuq gijgwn dengjdengj.

Baihrog lienzcanh[gaij | 编辑源代码]

Buenyungh[gaij | 编辑源代码]

  1. 1.0 1.1 Population in the Republic of Tajikistan as of 1 January 2008, State Statistical Committee, Dushanbe, 2008
  2. tajik. net/index. php?theme=5&id_lang=2 Hazrati Shoh mausoleum