Cienzlungz

okcih Wikipedia

Vuengzdaeq Cienzlungz (1711 nienz 9 nyied 25 hauh - 1799 nienz 2 nyied 7 hauh) mingz Aisinggyozloz Hungzli, dwg aen vuengzdaeq Cingciuz, caivi: 1735 nienz daengz 1796 nienz. Miuhhauh dwg Gauhcungh (高宗), swhauh dwg Cwnz Vuengzdaeq (純皇帝). De dwg daiseiq lwgsai Vuengzdaeq Yunghcwng.