Cingciuz

okcih Wikipedia
跳到导航 跳到搜索
Qing Dynasty 1820.png

Cingciuz(Sawgun:清朝,1644-1911) dwg Cunghgoz ceiq laeng it aen funghgen vuengzciuz.De youz bouxmanj Aisinggyozloz ciq laebhwnj.

1616 nienz,Nujwjhaciq laeb Ginh vuengzciuz,cwng daihhanz,sij cwng Houqginh.1636 nienz,Vuengzdaigib gaij gozhauh daihcing caiqlij cwng vuengzdaeq.1644 nienz,Vuz Samgviq daiqyinx cing bing haeuj guenh,hoenxbaih Liz Ciqcingz bing,cimhlaeng Dohejgunj yinx Swnhci daeq haeuj guenh lij senj soujduh daengz Baekging.

Ginglig Ganghsih,Yungcwng,Cienzlungz sam ciuz,sevei ginghci ndaej fazcanj,gyoengqvunz heuh sauh neix Gangh-Cienz saengqseiq.Yahben Cancwngh hoenx liux,cingciuz gozlig roengz,liedcangh foenxfoenx ciemqhaeuj,daqlix ciemdingh baenzdong mboujbingzdaengj diuzyoz.Daihbingz diengoz suksaenq le cingciuz dungjci.1911 nienz Sinhaih Gwzming fatseng,cingvuengzciuz dairaeg.