Cunghyih

okcih Wikipedia
Bouqyw Cunghyih (Ingj youq Namzningz)

Cunghyih(中醫), lij heuhguh Cungguek yihyoz(中國醫學), dwg meh conzdungj yihyoz ndeu, de daj Cungguek Bouxgun daeuj, caemhcaiq daengz seizneix gaenq miz cien bi lizsij.

Yawjduenh[gaij | 编辑源代码]

Youq mwh yawjbingh, cunghyih yaek 「muengh、 vwnz、vwn、ciet」(望聞問切) soucomz ndaej daengz gij swhliu caeuq dicwng, doenggvaq faensik, fatyienh bingh gij yenzyinh caeuq deihfueng, aeu gij bonjcaet boux damq bingh, baenzneix ndaej ok gietlwnh, youq gwnz giekdaej neix doekdingh gidij yw bingh fuengfap.

Lijlun[gaij | 编辑源代码]

Nguxhengz(五行)[gaij | 编辑源代码]

Youq cunghyih, gij gimfaexraemxfeiznamh Nguxhengz haenx faenbied daibyauj gij bwtdaepmaksimmamx ndaw Nguxcang Roekfuj.

Yaemyiengz(陰陽)[gaij | 编辑源代码]

Gij dungxsaej ndaw ndang bouxvunz cungj dwg Yaemyiengz ndeu, doxbaengh youh dox doiqdingj. Youq mwh cungj yaemzyiengz gvanhaeh neix deng buqvaih, cix yaek cauhbaenz fatseng gij bingh bouxvunz, yingjyangj daengz sengmingh cingqciengz hozdung.

Ginghlox(經絡)[gaij | 编辑源代码]

Ginghlox dwg diuz roen vunz yinhhengz heiq caeuq lwed、 lenzloz Cangfuj、 gaeudoeng gwnz laj.