Dunghya

okcih Wikipedia
Dunghya, couh dwg baihdoeng Yacouh. Dunghya doengciengz baudaengz Cungguek daluz, Yanghgangj, Aumwnz, Yizbwnj Lezdauj, Daizvanh dauj, Cauzsenh Bandauj, Haijnanzdauj, Liuzgiuz Ginzdauj caeuq Mungzguj. Gij menciz Dunghya miz 1170 fanh bingzfueng goengleix, miz 16 ik vunz, dwg gwnz seiqgyaiq doengh giz deihfueng vunz maeddoh ceiq sang haenx ndawde giz ndeu.

𭨡𮄫東亞,𰍯廸𡍹東亞洲。東亞甬垟包𦘭中國大陸、香港、澳門、日本列島、台灣島、朝鮮半島、海南島、琉球列島𪝈蒙古。𰂌面積東亞眉1170萬平方公里,眉16億伝,廸𡗶世界地方伝密度至𮪼𰻸𨳙𬿇其𠮩。