Munggujcuz

okcih Wikipedia
Diuq bae DazzaeuhRa
Munggujcuz

Munggujcuz dwg aen minzcuzvunznoix Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz. De faenbouh youq Neimungzguj Swcigih caiqlij Mungzguj.