Nguxseiq Yindung

okcih Wikipedia
Baekging dayoz youzhingz duivuj

Nguxseiq Yindung(Sawgun:五四运动/五四運動) dwg ciengz aiqgozyindung ndeu,bi 1919 ndwen 5 ngoenz daih 4 youq Baekging fatseng.Vunzgai,ginzcung rangh boux gunghseng'eiq fatheij le Dah-gveihmoz hatmaenj.Dohde daez-ciengq gohyoz,minzcuj,yingjyangj hungloet caez.