Nienzgau

okcih Wikipedia
Nienzgau

NienzgauSawgun:年糕),lij heuh Dangzgau,dwg bi moq dingz gijgwn conzdungj ndeu, youq biengz baihdoeng Yacouh (lumjbaenz Cungguek daluzYanghgangjAumwnz caeuq DaizvanhYizbwnjBandauj Cauzsenh) cohndaeng raeuh。