Tim Berners-Lee

okcih Wikipedia

Tim Berners-Lee(1955 nienz 6 nyied 8 hauh - ), Yinghgoz vuzlijyozgya、geiqsuenqgi gohyozgya caeuq MIT gyausou. De fatmingz le World Wide Web, youq 1989 nienz 3 nyied. 1990 nienz 12 nyied 25 hauh, youq laj Robert Cailliau caeuq, de doihingz baenz lenzciep HTTP cujgih caeuq fuzvugi, doenggvaq Internet.