Yunghcwng

okcih Wikipedia

Vuengzdaeq Yunghcwng (1678 nienz 12 nyied 13 hauh - 1735 nienz 10 nyied 8 hauh) mingz Aisinggyozloz Yincwnh, dwg aen vuengzdaeq Cingciuz, caivi: 1722 nienz daengz 1735 nienz. Miuhhauh dwg Swcungh (世宗), swhauh dwg Yen Vuengzdaeq (憲皇帝). De dwg daiseiq lwgsai Vuengzdaeq Ganghsih.