Cin Yesu Gauqbaiq

okcih Wikipedia

"Cin Yesu Gauqbaiq" seix aen gauqbaiq doglwb ndeu cingzlwb youq bei 1917, Baekging Cungguek. Daengz ngoenzneix, youq cuenz seiqgaiq roek aen daihloeg, seiq cib haj aen guekga meiz daihgaiq it bak haj cib manq hunz sinq aen gauqbaiq neix. Aen gauqbaiq neix coeghui Geidoekgauq Swngauqbaiq, canjseng youq 1920 nienzdaih caeuxgeiz. Mogbiu dedoih dwg youq ngoenzcaiqseng Yesu hwnx daeujdaengz gaxgonq cienzyiengz FUZYINJ bae daengz cuenz seiqgaiq. Cib diuz gauqdiuz haeng aen gauqbaiq neix dwg:

  1. Cingzcwnz Yesu—耶稣精神(圣灵)
  2. Cimq swiq—浸洗
  3. Swiq din—洗脚
  4. Gwn can Yesu—吃餐耶稣
  5. Ngoenzdai boux Yesu—耶稣死日
  6. Yesu—耶稣
  7. Gingsewz Yesu—经书耶稣
  8. Bang gyuq—帮救(救赎)
  9. Laexbaiq—礼拜
  10. Cuiqhaeuh saemjbuenq—最后审判.