Cungzcoj

okcih Wikipedia
(重定向自Cungzcoj Si

Cungzcoj Si (Sawgun: 崇左市) dieg youq baih doengnamz Guengjsae, dwg aen cungsim cwngci ginghci gyauhdungh Gveiqsaenamz. Cungzcoj lisij gyaeraez, bya dah gyaeundei, vunz gvai dieg ndei, lumj aen caw ndongqmigmig he seb youq bangx dah Cojgyangh Namzguek neix. 2003 nienz 8 nyied 6 hauh, Cungzcoj Si Yinzminz Cwngfuj venj baiz laebbaenz. Daengx si guenj Gyanghcouhgih caeuq Fuzsuih, Ningzmingz, Lungzcouh, Dasinh, Denhdwngj daengj 5 aen yienh, daih guenj Bingzsiengz Si. Gungh miz 38 cin 41 yangh, 806 aen hingzcwngcunh. Mienhcik gungh 17,345 bingzfuenggoengleix, ciemq Guengjsae cungj mienhcik 7.33%; yinzgouj gungh 227.36 fanh, comz youq Bouxcuengh, Bouxgun, Yauzcuz, Myauzcuz, Veizcuz, Dungcuz, Suijcuz, Ginghcuz daengj minzcuz, ndawde yinzgouj Bouxcuengh miz 202.65 fanh, ciemq cungj yinzgouj 89.13%, dwg Cungguek Bouxcuengh yinzgouj ciemq beijlaeh ceiq sang aen digizsi he.

Cungzcoj Si dieg youq bien'gyaiq digih, saujsu minzcuz digih caeuq gwzming laujgih, yiengjsouh guekgya baihsae daih haifat cwngcwz youhvei benhmau cwngzcwz nem fuz hwnj saujsu minzcuz digih, gwzming laujgih cwngzcwz, vih daengx si fazcanj bien'gyaiq mauyiz, mbehai doiq baihrog mauyiz caeuq gya vaiq ginghci gensez yamqdin, daez hawj cwngzcwz baujhoh gengndongj. Miz sim angq coux baengzyoux guek rog, Gangj Au beixnuengx, rog guek gyauzbauh caeuq ndaw guek gak giz doengh boux daeuj neix douzswh haifat, caez guh ok saehnieb hungmbwk.

Baihrog lienzcanh[gaij | 编辑源代码]


Gvangjsih Bouxcuengh Swcigih

Baksaek • Baekhaij • Cungzcoj • Fangzcwngzgangj • Ginhcouh • Gveigangj • Gveilinz • Hozciz • Hohcouh • Leizbingz • Liuxzouq • Namzningz • Ngouzcouh • Yoglinz

Diduz